Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

 
 
 

1. A Szabályzat célja

     1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Oros László István EV. (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

     1.2. A Szolgáltató a https://oroslaszlo.hu, https://idopontfoglalas-oros-laszlo.hu, weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon Szolgáltatást megrendelők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

     1.3. A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek képviselői és egyéni vállalkozók regisztrálhatnak (továbbiakban együtt: vállalkozások), tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak nem nyújt szolgáltatásokat. A vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a megrendelés során előfordulhat, hogy a regisztráló vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért a Szolgáltató minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

     1.4. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

     1.5. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

2. Adatkezelő adatai

Név: Oros László István EV.
Székhely: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 277.
Nyilvántartásiszám: 54934238
Adószám: 73015811-1-43
Elektronikus elérhetőség: oros.laszlo.coach@gmail.com
Bankszámlaszám: OTP Bank 11711106-20004910-00000000

3. Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során?

     3.1. Az időpontfoglalás leadása a szolgáltatás folyamata az egyes szolgáltatáshoz tartozó időpontfoglalási adatlap Felhasználó általi kitöltésével indítható meg. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail vagy telefon formájában. A kezelt adatok köre: Felhasználó név, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása. Szerződés teljesítése adatkezelés időtartama: az időpontfoglalás leadásától számított 1 évig. Adattárolás módja: elektronikusan. A Felhasználó hozzájárulását az időpontfoglalási adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

     3.2 Felhasználó hozzájárulok ahhoz, hogy Oros László István EV. (székhelye: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 277) adatkezelő az általam megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám továbbá a számla kiállítására vonatkozó információk) közvetlen üzletszerzési célból, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Ezáltal hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

     3.3. Szolgáltatás teljesítése adatkezelés célja: szolgáltatást megelőző azonosítás, időpontfoglalás, hozzájárulás adatok kezeléséhez.
Kezelt adatok köre: Felhasználó név, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés időtartama: az időpontfoglalás leadásától számított 1 évig. Adattárolás módja: elektronikusan

     3.4. Számlakiállítás adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása kezelt adatok köre: Felhasználó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele, Felhasználó címe. Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése) adatkezelés időtartama: a számla kiadásától számított 1 évig. Adattárolás módja: elektronikusan A szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Felhasználó nevére.

     3.5. Számlák megőrzése adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) megőrzése kezelt adatok köre:  Felhasználó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele, Felhasználó címe. Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése) adatkezelés időtartama: az elektronikus számla kiállításától számított 8 évig adattárolás módja: elektronikusan

4. Hogyan kezeli a Szolgáltató az adatokat?

     4.1. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.

5. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

     5.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat
továbbítására.)

6. Milyen jogai vannak a Felhasználónak?

      6.1. A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

      6.2. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

      6.3. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

     6.4. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen.

    6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog: a Szolgáltató – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

     6.6. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

     6.9. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

7. Sütik (cookie-k)

     7.1. A Honlapon tett látogatások során – az ezekről való tudomásulvételt követően – egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amely(ek) révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen
cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

     7.2. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

8. Egyebek

     8.1. A Szolgáltató a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

     8.2. Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

     8.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

     8.4. Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

     8.5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

     8.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2020. október 25.